CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

CLAS účetnictví

Níže uvádíme orientační ceník CLAS basic:

„Konkrétní cena je vždy stanovena až po vzájemném jednání s ohledem na sjednaný rozsah služeb“

K vypočtené orientační ceně za zpracování účetnictví je nutno připočítat částku za vedení mzdové agendy, která se odvíjí díky proměnlivosti počtu zaměstanců ve firmě v jednotlivých fakturačních obdobích dle počtu zpracovávaných pracovní poměrů v každém měsíci zvlášť. Více informací ke zpracování mzdové agendy najdete v našem ceníku CLAS mzdy.

Cena zahrnuje*:

 • kompletní vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • zpracování veškerých daňových přiznání v rámci běžné podnikatelské činnosti (zahrnuje daň z příjmů, DPH, daň silniční, vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně)
 • zpracování účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce)

*Shora uvedený výčet služeb je pouze informativní, přičemž vždy záleží na konkrétních požadavcích klienta.

CLAS optimal

Oproti cenám CLAS Basic při navýšení kalkulované ceny o 15% navíc obsahuje*:

 • zastupování před dotčenými orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami (účast zástupce společnosti CLAS Economy s.r.o. při daňovém řízení, řízení ve věcech správy sociálního a zdravotního pojištění, úřady práce, inspektoráty BOZP apod.)
 • poradenství zaměřené na daňovou optimalizaci
 • on-line poradenský servis pro klienta včetně posouzení aktuálních obchodních případů z daňového a účetního hlediska

CLAS profesional

Oproti cenám CLAS Basic při navýšení kalkulované ceny o 25% navíc obsahuje*:

 • poradenství zaměřené na daňovou optimalizaci
 • on-line poradenský servis pro klienta včetně posouzení aktuálních obchodních případů z daňového a účetního hlediska
 • zastupování před dotčenými orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami (účast zástupce CLAS Economy s.r.o. v daňovém řízení, řízení ve věcech správy sociálního a zdravotního pojištění, dále zastoupení před úřady práce, inspektoráty BOZP apod.)
 • pravidelný měsíční reporting zaměřený na současný stav hospodaření klienta s predikcí budoucího vývoje (zahrnuje zpracování rozvahy a výkazu zisků a ztrát k danému období, statistiku nákladů a výnosů, přepočtený výsledek hospodaření na zaměstnance, predikci celkového daňového zatížení klienta v daném účetním období)
 • poradenství v oblasti personální a mzdové agendy
 • příprava neuhrazených pohledávek po datu splatnosti pro jejich soudní vymáhání (např. elektronický platební rozkaz).

*Shora uvedený výčet služeb je pouze informativní, přičemž vždy záleží na konkrétních požadavcích klienta.

 

ORIENTAČNÍ KALKULACE CENY ZA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Údaje o firmě
 Název firmy
 Typ účetnictví

 Jednoduché
 Podvojné
 Plátce DPH  Ne
 Čtvrtletně
 Měsičně
 Obrat firmy [Kč]