CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

CLAS mzdy

Níže uvádíme orientační ceník pro komplexní zpracování mzdové agendy:

„Konkrétní cena je vždy stanovena až po vzájemném jednání s ohledem na sjednaný rozsah služeb“

Zpracování mezd – 200,- Kč /zaměstnanec měsíčně (při kompletním zpracování účetnictví na firmě CLAS Economy s.r.o. činí cena 150,- Kč/zaměstnanec)

Zpracování odměn z dohod o provedení práce 50,- Kč /zaměstnanec měsíčně

V případě klientů zaměstnávajících více než 20 zaměstnanců poskytujeme individuální slevy až do výše 25% z aktuálně platného ceníku služeb.

Cena za zpracování mzdové agendy zahrnuje

 • -  implementaci outsourcingu mzdové agendy
 • - kompletní zpracování mezd veškerých zaměstnanců za příslušný kalendářní měsíc dle podkladů klienta v souladu s platnými právními předpisy (zejména ve vztahu
 •   k pracovně právním předpisům, předpisům na úseku správy sociálního zabezpečení a zákonného zdravotního pojištění, předpisům na úseku správy daní  a poplatků,
 •   předpisům vztahujícím se k soudnímu výkonu rozhodnutí apod.)
 • - sběr dat od klienta
 • - přihlášky a odhlášky zaměstnanců ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám v zákonných termínech
 • - vyhotovení výplatních pásek v diskrétních obálkách
 • - roční zúčtování daně zaměstnancům
 • - mzdové listy
 • - evidenční listy důchodového pojištění
 • - vyhotovení potvrzení pro zaměstnance ve vztahu k ostatním orgánům státní správy a soukromým subjektům (např. úřady práce, peněžní instituce, soudy apod.)
 • - účast při kontrolách prováděných dotčenými orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami
 • - vzdálený přístup klienta do mzdové agendy včetně tisku vybraných sestav ( viz CLAS on-line )

Způsob poskytování outsourcingu mzdové agendy

Kompletní mzdová agenda je zpracována externě společností CLAS Economy s.r.o. s využitím jejich vlastních technických a programových prostředků. Zpracování mzdové agendy je prováděno prostřednictvím SW KelSQL od firmy Keloc CS s.r.o., se kterou je navázána dlouholetá spolupráce, a to i v rámci vývoje tohoto programového vybavení, čímž je zaručena pravidelná aktualizace v souladu s platným právním řádem.

CLAS Economy s.r.o. zajistí z účetního hlediska veškerý nezbytný převod dat mzdové agendy do vybraného programového vybavení používaného klientem v rámci vedení účetnictví. Tímto postupem nejsou na klienta přenášeny jakékoliv další náklady spojené s využíváním programového vybavení (softwarového řešení) v souvislosti s outsourcingem mzdové agendy. Veškeré podrobnosti ohledně přenosu dat budou případně s klientem následně projednány zástupcem společnosti CLAS Economy s.r.o. v rámci informativní schůzky.

Logo CLAS s.r.o

Úvod | Economy | |

Kelio Keloc